Organizatorem imprezy Jadar Family Drift 5 Jedlińsk 2019 jest firma CUT-POL Krzysztof Walczak Jedlińska we współpracy z:

  • Wójtem Gminy Jedlińsk
  • grupą Przyjaźni Gminie
 • Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Jadar Family Drift 5 Jedlińsk 2019

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, wprowadza się niniejszy Regulamin imprezy masowej, zwany dalej „regulaminem”.

§ 1

  1. Regulamin dotyczy imprezy masowej „Jadar Family Drift 5 Jedlińsk 2019”, zwanej dalej „imprezą”, organizowanej przez firmę CUT-POL Krzysztof Walczak, ul. św. Wojciecha 30, 26-660 Jedlińsk, zwaną dalej „organizatorem”, w dniu 30 czerwca 2019 r. na terenie stadionu i parkingu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 1.
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  • obowiązki uczestników imprezy,
  • warunki uczestnictwa,
  • uprawnienia uczestników imprezy masowej,
  • odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
 2. Poniższe określania używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
   • „służby porządkowe” i „służby informacyjne” – oznaczają powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, pieczęć i podpis wystawcy,
   • „teren imprezy” – oznacza wyznaczony teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku wraz z przylegającą do niego płytą parkingu, na którym przeprowadzana jest impreza,
  • uczestnik imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

§ 2

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.

§ 3

  1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
   • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
   • materiałów wybuchowych,
   • wyrobów pirotechnicznych,
   • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
   • napojów alkoholowych,
   • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
  2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
  1. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów (z wyjątkiem psów – przewodników) i innych zwierząt.
  1. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
  1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: toru do jazdy, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
  1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
    • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
    • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
    • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
    • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
   • wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
    odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
  1. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.

§ 4

  1. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
    • tor jazdy – płyta parkingu (część niedostępna dla uczestników imprezy),
    • park samochodowy – teren ekspozycji samochodów i motocykli prezentowanych podczas imprezy (część dostępna dla uczestników imprezy),
    • scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym – dla wykonawców i obsługi (część niedostępna dla uczestników imprezy),
    • stoiska promocyjne i wystawiennicze (część dostępna dla uczestników imprezy),
   • widownia – miejsca stojące dokoła płyty parkingu (toru jazdy).
  1. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  1. Organizator – w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi – uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
   • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
   • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
   • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
   • zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  2. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
    • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
   • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 5

  1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
   • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
   • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
   • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
   • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb,
   • porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.),
   • jęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
   • w siedzibie organizatora,
   • w punktach informacyjnych na terenie imprezy,
   • na stronie internetowej: jadar-family-drift.eu, w zakładce „Organizacja imprezy”.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.